اولین کنفرانس محصول ارگانیک و امنیت غذایی

زمان برگزاري : 28 دی ماه 1395 مکان برگزاري : تهران - مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران
وب سايت :

اولین کنفرانس " محصول ارگانیک و امنیت غذایی "در 28 دی ماه سال جاری در تهران مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران برگزار می گردد.

با توجه به افزايش روز افزون جمعيت جهاني، پس از تأمين غذايي مورد نظر جامعه بشري، ايمني غذايي از فاكتورهاي مهم و كاربردي است كه امروزه در اسناد توسعه، كشورها به آن پرداخته مي شود .
كشاورزي ارگانيك نوعي از كشاورزي است كه هدف آن ايجاد نظام هاي توليد كشاورزي يكپارچه، نظام يافته و انساني است كه تضادي با منافع زيست محيطي و اقتصادي ندارد.كشاورزي ارگانيك مي تواند از لحاظ حفاظت محيط زيست، حفظ منابع تجديد ناپذير، بهبود كيفيت مواد غذايي، كاهش توليد فرآورده هاي مازاد و غير ضروري و در نهايت جهت گيري مجدد بخش كشاورزي به سوي نيازهاي بازار , مؤثر واقع شود. در واقع هدف اين سيستم توليد، حفظ و نگهداري منابع و پايداري عوامل توليد از يك سو و تأمين سلامت  و امنيت غذايي براي مصرف كنندگان از سوي ديگر مي باشد .از مزاياي عمده كشاورزي ارگانيك می توان امنيت غذايي، سلامت جامعه، پايداري منابع،توليد، تنوع و كاهش ريسك توليد، اثرات زيست محيطي و اثرات اجتماعي و اقتصادي نام برد . لذا بهمین منظور بر آن شدیم تا در اولین کنفرانس " محصول ارگانیک و امنیت غذایی "در 28 دی ماه سال جاری در تهران مرکز همایشهای کتابخانه ملی ایران  به بررسی محورهای ذیل بپردازیم.
•    روشهای نوین در فرآوری و نگهداری مواد غذایی
•    تولید فرآورده های غذایی فراسودمند ارگانیک
•    بکارگیری استانداردهای ملی و بین المللی در امنیت غذایی
•    بکارگیری روش ها و ترکیبات نوین در بسته بندی مواد غذایی
•    تأثیر ویژگی های مواد اولیه و شرایط فراوری و انبارداری در امنیت غذایی
•    آشنایی با اصول صحیح پرورش دام و طیور
•    تولید محصولات زراعی ، باغی و دارویی ارگانیک
•    مدیریت منابع انسانی ، توسعه روش ها ، ترویج و آموزش کشاورزی پایدار