اولین دوره مدیریت اعتبار ویژه مدیران صنعت و تجارت کشور

زمان برگزاري : 29 دي ماه 1394 مکان برگزاري : مشهد مقدس
وب سايت :

همـایش مـلی مدیریت عـالی با رویکرد تحـلیل چگونگی عملـکرد مدیران در سـال 94 و بررسی فرصتهای اقتصادی و تجاری سال 95 به تاریخ 13 اسفند ماه 1394 در مشهد مقدس توسـط اسـاتید نخبه و شـاخص کشور به بحث و بررسی در این حوزه پرداخته شد .

با عنـایت به تـحـولات انجام گـرفته در زمینه فعـالیت هـای اقتـصادی در سال جـاری و رونـد تغییرات اسـاسـی متـاثر از ایـن فـرآیند و همـچنین لـزوم تـقویت نگرش و عملکرد مدیران و افزایش ضریب اطمینان تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری صـاحبان مشـاغل  در" همـایش مـلی مدیریت عـالی" با رویکرد تحـلیل چگونگی عملـکرد مدیران در سـال 94 و بررسی فرصتهای اقتصادی و تجاری سال 95 به تاریخ 13 اسفند ماه 1394  در مشهد مقدس توسـط اسـاتید نخبه و شـاخص کشور به بحث و بررسی در این حوزه پرداخته شد .

محورهای دوره در پارت 1 :

- میزان پیاده سازی راهبردهای اقتصاد مقاومتی در سال 94

- بررسی رویکرد های مدیریت بحران در سال 94

- بررسی اثرگذاری سیاست های سیستم بانکی کشور در سال 94

- ریشه یابی دلایل رکود در پروژه های عمرانی ، بورس و.... 

 

محورهای دوره در پارت 2 :

- چشم اندازهای اقتصادی دوران پساتحریم در سال 95

- بررسی چشم انداز ارزآوری ، تبادل اطلاعات و تکنولوژی ایران با کشور های صنعتی در سال 95

- شناسایی اولویت های فعالیتهای اقتصادی با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی

- بررسی چگونگی تسهیل قوانین در بخش های مختلف به منظور ورود سرمایه -

- ارائه راهکارهای بهبود روند افزایش کیفیت و ارتقای مدیریت عملکرد

- بررسی نحوه تامین منابع مالی ورود بورس بعنوان مهمترین عامل خروج از رکورد در سال 95

- چگونگی تقویت صنایع داخلی و راهکارهای موفق جهت صادرات غیر نفتی به کشورهای دیگر

پارت3 :

- پنل پرسش و پاسخ : بررسی محور های مذکور و ارائه راهکار های کاربردی در قالب پرسش و پاسخ