دوره مدیریت بهبود کیفیت ویژه بیمارستانها و مراکز درمانی آبان ماه 95

زمان برگزاري : آبان ماه 95 مکان برگزاري : مشهد مقدس
وب سايت :

دوره مدیریت بهبود کیفیت ویژه بیمارستانها و مراکز درمانی با رویکرد بهبود رضایتمندی بیماران و کارکنان باهمکاری انجمن علمی مدیریت سلامت ایران به مدت 1روز در آبان ماه 1395 در تهران برگزار می گردد.
همانطور که مستحضرید یکی از اصلی ترین استانداردهاي درمانی که متكي بر ارتقاي مستمر كيفيت می باشد ,استاندارد هاي اعتبار بخشي است.اعتباربخشي به معني ارزيابي سيستماتيك مراكز ارائة خدمات سلامت با استانداردهاي مشخص با تمركز برروي اصول بنيادي براي يكپارچه نمودن توسعة سيستم بهداشت و درمان و پويا نمودن آن، می باشد. استانداردهايي كه بر بهبود مداوم كيفيت، محوربودن بيمار و بهبود امنيت بيمار وكاركنان تأكيد دارد .
به همیـن منظـور در نظر است "دوره مدیریت بهبود کیفیت ویژه بیمارستانها و مراکز درمانی " با رویکرد بهبود رضایتمندی بیماران و کارکنان باهمکاری انجمن علمی مدیریت سلامت ایران و با هدف آموزش روش های نوین بهبود کیفیت  به مدت 1روز در آبان ماه 1395 در تهران برگزار گردد.
 
محورهاي آموزشی                                                      
- بهبود كیفيت و ايمني بيمار                                                                                  
- توسعه خدمات تشخيصي و درماني فوق تخصصي
- بهبود نظام مديريت اطلاعات و پورتال بيمارستاني
- بهبود كيفيت و ايمني خدمات تشخيصي و درماني در راستاي نظام اعتبار بخشي
- بهبود و تکميل نظام ارزيابي عملکرد بيمارستان متناسب با ارزشهاي سازمان
 
 
دبیر علمی دوره:جناب آقای دکتر عامریون دبیر انجمن علمی مدیریت سلامت ایران